top of page

Privacy Policy

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Nordstrom Vitality Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

 

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nordstrom Vitality Research Oy

Melakatu 5 c 17, 33410 Tampere, +358 40 5677 918,

laura@leadyourfocus.com

 

Rekisterin vastuuhenkilö: Laura Nordström

Rekisterin yhteyshenkilö: Laura Nordström, +358 40 5677 918,

laura@leadyourfocus.com

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS) JA PERUSTE Nordstrom Vitality Research Oy:n verkkopalveluiden rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja asiakaspalvelun ja asiakassuhteen ylläpidon (Nordstrom Vitality Research Oy:n asiakkaat) mahdollistamiseksi. Samaten rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottopyyntöjen, uutiskirjetilausten sekä tapahtumien ilmoittautumisten (Nordstrom Vitality Research Oy:n potentiaaliset asiakkaat sekä verkkosivuston käyttäjät) hoitamiseksi.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään tietoja seuraavasti:

 

Nordstrom Vitality Research Oy:n uutiskirje ja potentiaaliset asiakkaat/verkkosivuston käyttäjät:

– Sähköposti

– Käyttötiedot

– Puhelinnumero

– Mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot

 

Nordstrom Vitality Research Oy:n asiakkaat:

– Nimi

– Sähköposti

– Puhelinnumero

– Käyttötiedot

– Mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot

 

Nordstrom Vitality Research Oy:n tapahtumien ilmoittautumistiedot:

– Nimi

– Sähköposti

– Käyttötiedot

– Mahdolliset muut henkilön itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi henkilöstä vain ne edellä määritellyt tiedot, jotka henkilö itse suostumuksellaan ilmoittaa Nordstrom Vitality Research Oy:n verkkosivustoa ja palveluja käyttäessään tai joko kasvotusten, puhelimitse, sähköpostitse tai muita online-työkaluja käyttäen.

 

REKISTERIN SUOJAUS SEKÄ TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

 

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Nordstrom Vitality Research Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä.

 

Voimme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä seuraavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 

IT-järjestelmätoimittajat ja muut IT-palveluiden toimittajat,

laskutuspalvelujen tarjoajat,

viestintäpalveluiden tarjoajat,

verkkosivustojen ylläpidon palveluntarjoajat,

markkinointipalveluiden tarjoajat sekä

persoonallisuus- ja tiimiprofiilien tekemisessä käytettävät palveluntarjoajat.

Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat

palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön voi lähettää sähköpostiin: laura@leadyourfocus.com tai poistaa itsensä postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä. Jos tietokantoihin tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. Manuaalisen aineiston käyttötarpeen loppuessa se tuhotaan.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Parantaaksemme ja arvioidaksemme sivustomme käyttöä käytämme evästeisiin perustuvaa Google Analyticsia. Tässä yhteydessä Analytics kokoaa tavanomaisia sivuston käyttöraportteja. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Nordstrom Vitality Research Oy hyödyntää evästeiden avulla saatavia tietoja palvelujen käytön tilastointiin. Lisäksi evästeitä voidaan käyttää markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Lisätietoja Google Analyticsiin liittyvästä tietosuojasta ja turvallisuudesta sekä Googlen tietosuojakäytännöistä ja ‑periaatteista

 

TIETOJEN KÄSITTELYN KESTO

Henkilötietoja käsitellään toistaiseksi niin kauan kuin on tarpeen sen asiakassuhteen (nykyisen tai potentiaalisen), tapahtuman markkinoinnin, asiakaskyselyn, persoonallisuusprofiloinnin tai muun määritellyn käyttötarkoituksen, jonka vuoksi tiedot on tallennettu, hoitamiseksi. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä korjataan sekä poistetaan sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Uutiskirjeen postituslistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjeessä olevan poistumislinkin kautta.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: laura@leadyourfocus.com

Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot ja saada niistä kopiot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, lähetä Nordstrom Vitality Research Oy :lle pyyntö korjata tai täydentää tiedot oikeiksi.

 

Vastustamisoikeus

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että niitä on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille, jotta nämä voisivat lähettää suoramarkkinointia rekisteröidylle.

 

Poisto-oikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole mielestään tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

Itsensä voi poistaa uutiskirjeen postituslistalta jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10§) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: ohjeet valituksen tekemiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen)

bottom of page